logo


Translations from the Chinese


By Tony Barnstone with Chou Ping


In Chronological Order

Bao Zhao

Anonymous

Laozi

He Zhizhang

Zhang Ruoxu

Du Fu

Jiao Ran

Han Yu

Xue Tao

Bai Juyi

Liu Zongyuan

Jia Dao

Yuan Zhen